Poslání zařízení

Podpora lidí s mentálním postižením v dospělém věku, podle jejich individuálních schopností, tak, aby dosáhli maximální možné míry nezávislosti. Umožnit dospělým lidem s mentálním postižením způsob života srovnatelný s jejich vrstevníky.

Cíl zařízení

Naším cílem je vytvořit klientům zázemí, které se bude co nejvíce blížit životu ostatní populace a zároveň bude naplňovat jejich potřebu jistoty a bezpečí domova . Podporovat jejich sebevědomí, rozvíjet samostatnost podle individuálních schopností. Zároveň nabídnout možnost pracovního uplatnění v rámci pracovní terapie v Centru denních služeb, popřípadě na trhu práce.

Cílová skupina celého zařízení

 • Lidé s mentálním postižením (lehkého až těžkého stupně) starší 18ti let
 • Bez psychiatrické zátěže
 • Bez potřeby trvalé zdravotní péče

Organizační jednotky zařízení

 • Domov pro osoby se zdravotním postižením, Erbenova 21, Jablonec n. N.
 • Domov pro lidi se zdravotním postižením, Lesní 27a, Jablonec n. N.
 • Centrum denních služeb, U Balvanu 2, Jablonec nad Nisou

Způsob poskytování služeb

 • Služby poskytujeme na základě uzavřené smlouvy mezi poskytovatelem a uživatelem resp. opatrovníkem.
 • Uživatel je v nevýhodném postavení vůči zařízení ( je závislý na službě ) a proto se v naší službě řídíme etickým kodexem a základními principy služby.

Etický kodex

Respektujeme a uznáváme:

 • každý uživatel je způsobilý mít práva a podle svých individuálních schopností je využívat
 • právo na soukromí a intimitu každého uživatele
 • právo uživatele na svobodné využívání volného času
 • právo na přiměřené riziko
 • právo na důstojné zacházení
 • právo uživatele na vlastní názor a jeho realizaci
 • mlčenlivost při důvěrných sděleních uživatele a ochranu jeho dat
 • individualitu uživatele
 • přednost zájmu uživatele před zájmem vlastním

Zaměstnanci DOMOVŮ a CDS Jablonec nad Nisou


Principy naší služby

1. RESPEKTOVÁNÍ PRÁV UŽIVATELE

Jak naplňujeme tento princip:

 • vytvářením otevřeného sociálního prostředí
 • definováním vnitřních předpisů na ochranu práv uživatele např.:
  • kdy dochází nebo může docházet k jejich porušování nebo omezování
  • stanovujeme míru přiměřeného rizika u každého uživatele ( otázky volného pohybu, hospodaření s finančními prostředky, uzavírání pracovně- právních vztahů atd.)
  • formulujeme míru odpovědnosti zařízení za ochranu práv uživatele vůči „třetím subjektům“(rodina,opatrovník,přítel atp.)
  • používání restriktivních opatření
  • přijímání a projednávání stížností uživatele a další – podle standardů kvality sociální péče
 • zaměstnanci jsou seznámeni s tím, že uživatelé jsou způsobilí mít práva ( nesouvisí se zbavením způsobilosti k právním úkonům)
 • posilujeme sebeobhajování , sebevědomí a sebeúctu uživatelů
 • informujeme uživatele o jeho právech a podporujeme v jejich uplatňování
 • informujeme uživatele o jeho povinnostech a důsledcích jejich porušování

2. RESPEKTOVÁNÍ VOLBY UŽIVATELE

Jak naplňujeme tento princip:

Možnosti uživatele např.:

 • výběr z nabízených služeb ( CDS + ubytovací služby)
 • projednávání podmínek služby při uzavírání dohody
 • určení míry pomoci a podpory podle přání a schopností uživatele ( individuální plán)
 • využívání práv a svobod
 • účast na nabízených akcích
 • volba důvěrné osoby
 • výběr vzájemného oslovování
 • využívání služeb z nabídky veřejných institucí

Volba uživatele musí být v souladu s vnitřními předpisy a možnostmi organizace.

3. RESPEKTOVÁNÍ INDIVIDUALITY UŽIVATELE

Jak naplňujeme tento princip:

 • respektováním věku, zdravotního stavu a celkových schopností
 • přizpůsobením služby tak, aby pružně reagovala na potřeby a přání uživatelů
 • respektováním práv uživatele a jejich jasným definováním

Vedením uživatele k:

 • vyjadřování svých potřeb, přání, emocí
 • vyjadřování stížností a připomínek
 • obhajování svých práv
 • rozhodování o vlastním životě

Poskytováním služby podle:

 • uzavřené individuální dohody
 • individuálních plánů a osobních cílů – respektují přání uživatele

4. RESPEKTOVÁNÍ POTŘEB UŽIVATELE

Jak naplňujeme tento princip:

Služba se pružně přizpůsobuje potřebám uživatele

Čemu se přizpůsobuje:

 • uzavřené dohodě o službě
 • individuálním plánům a osobním cílům – respektují přání uživatele
 • zdravotnímu stavu
 • věku
 • zájmům, přáním
 • osobním a společenským potřebám
 • změně sociálního prostředí ( zázemí)
 • kvalitativní změně úrovně vědomostí, dovedností a návyků ( zlepšení i regrese) v oblasti :
 • Pracovní rehabilitace ( pracovní terapie v CDS, podporované zaměstnávání)
 • Sociální rehabilitace ( péče o domácnost, finance, volný pohyb, udržování vazeb s rodinou a přáteli, celoživotní vzdělávání, využívání veřejných služeb a institucí, účast na akcích ve městě a okolí, atd.)
 • Sebeobsluhy ( vedení k co nejvyšší míře nezávislosti péče o vlastní osobu )

5. RESPEKTOVÁNÍ CELOSTNÍHO PŘÍSTUPU K UŽIVATELI

Podmínky pro naplňování principu:

Vycházet ze znalostí osobní , rodinné i zdravotní anamnézy

Vycházet ze všech předchozích principů

 • Uživatel
  • znát průběh života až do současnosti
  • znát důležité mezníky ( nezájem rodičů, týrání, zneužívání, umístění v zařízení, úraz, onemocnění, úmrtí v rodině)
  • u uživatelů ubytovacích služeb brát v úvahu citovou deprivaci
  • znát jeho potřeby, zájmy a přání
  • znát a respektovat práva uživatele
  • informovat jej o možnosti využití dalších služeb
  • znát zlozvyky, rituály uživatele
  • přizpůsobit službu jeho individuálním potřebám
 • Rodina, známí a přátelé
  • individuální rozhovory s rodinou ( opatrovníkem) o budoucnosti uživatele,o jeho přáních, zájmech, které před námi vyslovuje – za přítomnosti uživatele
  • znát rodinné prostředí, přátele a známé
  • udržování vazeb podle přání uživatele
  • informovat rodiče ( opatrovníka) o možnostech využívání nabídek dalších veřejných služeb a organizací – za přítomnosti uživatele
 • Další subjekty

Spolupráce podle volby a přání uživatele

 • zdravotnická zařízení ( praktický lékař, stomatolog, rehabilitace atd.)
 • veřejné služby (kadeřník, pedikúra atd.)
 • veřejné instituce ( MÚ, KÚ LK, OSSZ )
 • občanská sdružení a nadace
 • ostatní příspěvkové organizace v regionu
 • agentury ( podporované zaměstnávání, asistenční služby)
 • chráněné dílny
 • poradenské instituce
 • kulturní a sportovní instituce